top of page

Vysvetlenie faktúry - časť 2 (pojmy)

Faktúru (resp. jej prílohu) môžeme rozdeliť do 3 základných častí:

  • Identifikačné údaje (identifikačné údaje odberateľa, samotného odberného miesta, a údaj o faktúrovanom období)

  • Spotrebu elektrickej energie (informácia o cene elektrickej energie a poplatku za odberné miesto)

  • Distribúciu elektrickej energie (informácie o poplatkoch za distribúciu elektriny, ktoré si voči Vášmu dodávateľovi elektrickej energie uplatňuje distribučná spoločnosť – Západoslovenská distribučná, a.s. alebo Stredoslovenská distribučná, a.s. resp. Východoslovenská distribučná, a.s., v zmysle geografickej príslušnosti. Tieto poplatky tvoria vo väčšine prípadov väčšiu časť Vašej platby za elektrickú energiu, 60-70%)

Je to veľa rôznych údajov/názvov, ktoré sú pre bežného človeka ťažko pochopiteľné. V tomto článku si teda vysvetlíme, čo ktorý údaj znamená.

Väčšinu podnikateľov však nezaujímajú jednotlivé pojmy ale cena, ktorú za elektrinu platí. Vo všeobecnosti teda môžeme povedať:

  1. Spotreba elektrickej energie (platba za samotnú elektrinu ako tovar) tvorí približne 25% celkovej ceny elektrickej energie. Keď si dohadujete cenu s dodávateľom elektriny, tak sa rozprávate vždy o tejto časti platby za elektrickú energiu.

  2. Druhých 75% sú distribučné poplatky. Tieto sú nezávislé od dodávateľa elektriny (je jedno s kým máte uzatvorenú zmluvu distribučné poplatky sú rovnaké u všetkých dodávateľov elektriny na danom území).

A. Identifikačné údaje


Meno a sídlo obchodného partnera

Je to obchodný názov odberateľa (teda Vás), adresa Vášho sídla a Vaše IČO. V tejto časti nájdeme a j číslo obchodného partnera, teda číslo, pod ktorým Vás eviduje Váš dodávateľ energie. Pozor je to číslo u dodávateľa energie a nie u distribučnej spoločnosti (tu máte iné číslo obchodného partnera). V zásade platí, že každý odberateľ má samostatnú zmluvu s distribučnou spoločnosťou (tu nemáte možnosť výberu a ste závislý od svojej miestnej príslušnosti – Západoslovenská, Východoslovenská resp. Stredoslovenská distribučná spoločnosť) a samostatnú zmluvu s dodávateľom energie (tu je možnosti pre každého odberateľa viacero. Aktuálne je na Slovensku približne 30 dodávateľov elektrickej energie, ktorí môžu dodávať energie pre ktoréhokoľvek odberateľa elektrickej energie).

V tejto časti nájdeme aj informáciu o adrese odberného miesta. Ide o presné umiestnenie odberného miesta daného odberateľa. Ak ako odberateľ máte viacero odberných miest, tak v tejto časti máte uvedené, ktorého odberného miesta sa faktúra týka. Každé odberné miesto má samostatný EIC kód – je to Energetický Identifikačný Kód. Je to jedinečný identifikačný kód odberného miesta (či už plynu alebo elektriny) v rámci celej Európskej únie.

Ďalej tu nájdeme informáciu o období, za ktoré je faktúra vystavená a typ produktu, ktorý máme u dodávateľa elektrickej energie zazmluvnený.


V tejto časti nájdeme aj typ produktu, ktorý máme dodhodnutý s dodávateľom energie. Tento závisí od profilu spotreby Vás ako odberateľa a je väčšinou nastavený Vaším dodávateľom. Nesprávne nastavený produkt Vás môže stáť veľa peňazí navyše, preto odporúčame overenie si správnosti produktu (dnes sa už dodávatelia snažia nastaviť produkty tak, aby boli výhodné pre odberateľa no vždy sa nájdu výnimky). U dodávateľov energie (napr. SSE, a.s., ZSE, a.s., VSE, a.s. a iných) nájdeme kalkulačku pre výpočet správneho produktu pre Vašu prevádzku.

Poplatok za odberné miesto závisí od toho či ste pripojený na NN alebo VN hladine (ak máte vlastný transformátor tak ste odberateľ VN, ak nie tak ste NN odberateľ). Konkrétny poplatok nájdete na Vašej faktúre za elektrickú energiu.


Rezervovaná kapacita

Hodnota RK (rezervovanej kapacity) závisí od toho či ste pripojený na NN alebo VN hladine (ak máte vlastný transformátor tak ste odberateľ VN, ak nie tak ste NN odberateľ). Konkrétny poplatok nájdete na Vašej faktúre za elektrickú energiu. Pre NN odberateľov je táto hodnota uvedená v A (ampéroch), pre VN odberateľa v kW (kilowatoch).

Je to poplatok za to, že distribučná spoločnosť Vám garantuje možnosť odberu určitého množstva elektriny v každom okamihu počas dňa. Ak máte dohodnutú rezervovanú kapacitu 20 kW, tak distribučná spoločnosť Vám garantuje, že v každom okamihu počas dňa môžete zo siete zobrať 20 kW.

Pre NN odberateľa sa neuvádza hodnota maximálna rezervovaná kapacita ani rezervovaná kapacita ale nájdete tu len hodnotou hlavného ističa. Napr. istič 3*63A, znamená, že na každej fáze môžete odobrať maximálne 63A, čo je zhruba 14 kW (63A*230V /1000) na jednej fáze a teda spolu približne 40 kW (14kWx3). Tento prepočet je len orientačný. Detailný prepočet nájdete tu.


Pre VN odberateľov tú je uvedená hodnota rezervovanej kapacity a maximálnej rezervovanej kapacity.


Pre odberateľov VN môže byť rezervovaná kapacita odlišná od maximálnej rezervovanej kapacity.

Rezervovaná kapacita je hodnota, ktorú môžeme v danom momente zo siete odobrať a je určená v kW. Za každý kW rezervovanej kapacity platíte určitý poplatok, približne 6 EUR/kW (táto cena môže byť odlišná v závislosti na type rezervovanej kapacity – mesačná, ¼ ročná, ročná). To znamená, že ak máte rezervovanú kapacitu 20 kW, tak platíte poplatok 120 EUR. Ak však spotrebovávate maximálne 10 kW, tak potom každý mesiac platíte zbytočne 60 EUR. Váš maximálny odobraný výkon zistíte na vyžiadanie od distribútora elektrickej energie (Západoslovenská, Východoslovenská a Stredoslovenská distribučná, a.s.).

Za každý kW, ktorým prekročíme rezervovanú kapacitu platíte poplatok približne 10 EUR/kW. To znamená, že ak máte RK 20 kW (mesačná platba 120 EUR), a prekročíme ju o 5 kW, tak platíme dodatočný poplatok 50 EUR, mesačne spolu teda 170 EUR. Ak hodnotu RK prekročíme o 5 kW v danom mesiaci napríklad 3 krát, tak budeme platiť dodatočný poplatok 150 EUR, to znamená mesačná platba bude 270 EUR.

Za dohodnutú maximálnu rezervovanú kapacitu sa neplatí žiaden pravidelný poplatok, no je to určitá hladina, od ktorej sa odvíja výška pokuty za nedodržanie rezervovanej kapacity. Poplatok 10 EUR/kW platí až po úroveň MRK (RK môže byť minimálne 20% MRK a maximálne 100% MRK). Po prekročení MRK sa tento poplatok zvyšuje až na 30 EUR/kW.


B. Spotreba elektrickej energie 25%

Táto časť tvorí približne 25% celkovej ceny elektrickej energie. Zvyšných 75% sú distribučné poplatky – viď ďalej článok (z dôvodu veľkého počtu položiek sme sa rozhodli napísať samostatný článok venovaný len distribučnej časti faktúry).

Platba za odberné miesto

Táto časť sa týka samotnej dodávky elektrickej energie a jej výška je závislá od Vášho dodávateľa energie. Nájdeme tu platbu za odberné miesto. Je to fixná platba a je účtovaná Vašim dodávateľom elektrickej energie (je to platba za to, že na danom mieste je možnosť dodávať energiu). Ide o fixnú platbu, teda je nezávislá na množstve Vami spotrebovanej energie.

Cena energie

Ďalej tu nájdeme cenu za odobratú elektrinu. Táto zložka ceny je variabilná a je priamo úmerná množstvu spotrebovanej elektriny. Túto cenu si dohadujete s dodávateľom energie a pre porovnanie jednotlivých dodávateľov je rozhodujúca. Táto cena môže byť rozdelená na NT (nízka tarifa) a VT (vysoká tarifa). Nízku resp. Vysokú tarifu platíte za elektrinu odobranú v určitom čase v priebehu dňa. O presných časoch NT a VT Vás na vyžiadanie bude informovať distribučná spoločnosť (ZSD, SSD,VSD). Z pohľadu celkovej ceny je dobré spotrebovávať čo najväčší podiel v nízkom tarife.

Spotrebná daň

Poslednou zložkou tejto ceny je spotrebná daň z elektriny. Je taktiež priamoúmerná spotrebovanej elektrine a slúži ako ďalší príjem do štátneho rozpočtu. Táto cena je určená štátom a je rovnaká pre všetku spotrebovanú elektrinu. Spotrebnú daň z elektriny domácnosti neplatia a je hradená len podnikateľskými subjektami.


Zoznam dodávateľov elektrickej energie môžete nájsť v tomto linku.

l


C. Distribučné poplatky - poslednú časť faktúry, ktorá tvorí približne 75% ceny si rozoberieme v ďalšom článku.

Pripravujeme
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page