top of page

Distribúcia elektriny - časť 3 (pojmy)


distribúcia elektriny

Distribúcia elektrickej energie tvorí až 75% ceny za elektrinu.

Tu máme viacero položiek, ktoré sú na prvý pohľad nezrozumiteľné...a asi aj na druhý....tretí....štvrtý :-). Veríme, že sa nám v tomto článku podarí priniesť svetlo do tejto problematiky.

Cena za distribúciu elektriny sa skladá z fixnej zložky a variabilnej zložky. Fixná zložka nie je závislá od množstva spotrebovanej energie a vzťahuje sa na odberné miesto. Variabilná zložka je priamoúmerná množstvu spotrebovanej energie, to znamená, že čím je spotreba vyššia tým zaplatíme za elektrinu viacej. Na faktúre môžete nájsť ešte ďalšie poplatky, tie sme zaradili do zložky ceny - ostatné, pretože vznikajú len v prípade nedodržania zmluvných parametrov (či už vedome alebo nevedome).


1. Fixná zložka tarify za distribúciu

Fixnou zložkou tarify je platba za odberné miesto. Táto môže byť vo forme platby za istič (hlavne domácnosti) alebo vo forme platby za rezervovanú kapacitu.


Rezervovaná kapacita

Je to poplatok za to, že distribučná spoločnosť Vám garantuje možnosť odberu určitého množstva elektriny v každom okamihu počas dňa. Bližšie bola táto veličina popísaná v predchádzajúcom článku.

Prekročenie rezervovanej kapacity

Je to poplatok za prekročenie rezervovanej kapacity. Ak máte na faktúre účtovanú túto položku, tak väčšinou ide o nesprávne nastavenú hodnotu rezervovanej kapacity – viac o tejto problematike sa dočítate v článku vysvetlenie faktúry časť 2. Výška tejto „pokuty“ sa počíta na základe rozhodnutia URSO (napríklad ako 2 násobok ceny za RK za každý prekročený kW).

Prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity

Je to poplatok za prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity. Väčšinou ide o nesprávne nastavenú hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity – viac o tejto problematike sa dočítate v článku tu. Výška tejto „pokuty“ sa počíta na základe rozhodnutia URSO (napríklad ako 5 násobok ceny za RK za každý prekročený kW).


2. Variabilná zložka tarify za distribúciu

Je to cena za distribúciu a prenos elektrickej energie. Táto závisí od dohodnutej sadzby s distribútorom elektriny. V rámci danej sadzby a danej distribučnej spoločnosti je táto sadzba pre všetky odberné miesta rovnaká. Pre konkrétnu sadzbu a konkrétneho distribútora elektriny (teda Západoslovenskú, Stredoslovenskú a Východoslovenskú distribučnú, a.s.) je určená URSOm (úrad pre reguláciu sieťových odvetví).


Platba za straty elektriny pri distribúcii elektriny

Pri prenose elektriny vznikajú vo vedení straty. Časť vyrobenej elektriny, ktorá je dodávaná distribučnou sieťou sa premieňa na teplo (v dôsledku odporu vodičov), a časť sa stráca pri transformácii elektriny z nižšieho napätia na vyššie a naopak (elektrina sa transformuje z 230V až na 400 000 Voltov, a späť. Je to z dôvodu minimalizácie strát pri prenose. Čím väčšie napätie tak tým nižšie straty). Platbu za straty pri distribúcii elektriny schvaľuje jednotlivým distribútorom elektriny ÚRSO.


Odvod do jadrového fondu

Je to poplatok za to, že vlastníme jadrové elektrárne. Ich výstavba je drahá, prevádzka náročná a nemalé sú aj náklady na uskladnenie jadrového odpadu. Z dôvodu udržateľnosti takéhoto zdroja sa vláda Slovenskej republiky rozhodla zaťažiť každú spotrebovanú kWh (v domácnosti ale aj v podnikoch) „daňou“, ktorú platíme týmto elektrárňam, aby prežili. Príjmom týchto elektrární teda nie je len trhová cena energie ale aj tento poplatok, ktorý sme nútení platiť.

Výška tohto odvodu predstavuje 3,27 EUR/MWh a navyšuje teda cenu elektriny o 3%. Celkovo tak štát vyberie od ľudí a podnikov 100 Miliónov EUR ročne (ročná spotreba elektriny na Slovensku je približne 30 000 000 MWh) na chod jadrových elektrární (tieto sú podporované okrem tohto odvodu aj podporou štátu pri výstavbe ale aj z iných – skrytých poplatkov).


Platba za systémové služby tvorí

Sú to platby na zabezpečenie správnej kvality elektriny. Tieto poplatky patria spoločnosti SEPS (Slovenská energetická a prenosová sústava). Distribučné spoločnosti ju síce účtujú, no preposielajú ju spoločnosti SEPS.


Platba za prevádzkovanie systému

Táto platba sa skladá z:

  • podpory obnoviteľných zdrojov energie

V rámci podpory obnoviteľných zdrojov sa hovorí hlavne o fotovoltaike. Fotovoltaika však tvorí len 10% výroby všetkých obnoviteľných zdrojov a len 2% z celkovej výroby elektriny v SR, t.j. 600 000 MWh. Do obnoviteľných zdrojov sa nezarátavajú veľké vodné elektrárne, ktoré vyrobia cca 17% z celkovej výroby elektriny v SR. Jadro vyrobí niečo cez 50%. (vedeli ste, že pri výrobe 1 MWh elektriny z biomasy vzniká až 2-3 MWh tepla, ktoré sa v letných mesiacoch vypúšťa do ovzdušia každú jednu hodinu)

  • podpory KVET (kombinovaná výroba elektriny a tepla)

  • podpory domáceho uhlia

  • podpora akciovej spoločnosti OKTE (organizátor krátkodobého trhu s elektrinou)


Odvod do štátneho rozpočtu

Spotrebná daň z elektriny je v roku 2018 na úrovni 1,32 EUR/MWh. To znamená, že za každú odobratú MWh musíme odviesť do štátneho rozpočtu 1,32 EUR. Okrem spotrebnej dane z elektriny sa na celú cenu elektriny (cena elektriny a distribúcia elektriny spolu) uplatňuje daň z pridanej hodnoty, ktorá je 20%.


3. Ostatné poplatky


Prirážka za nedodržanie účinníka

Účinník je pomer medzi činným výkonom a zdanlivým výkonom. Zdanlivý výkon je množstvo W odobraných zo sústavy a činný výkon je časť zdanlivého výkonu, ktorá sa premieňa na užitočnú prácu stroja. Zvyšnú časť tvorí jalový výkon, teda výkon, ktorý vytvára podmienky na chod spotrebiča (magnetické pole). Na zabezpečenie dodržania účinníka existujú špecializované firmy. Tieto Vám do prevádzky nainštalujú zariadenia, ktoré dodržanie účinníka zabezpečia.

Dodávka jalovej elektriny

Jalová elektrina vzniká v podnikoch, kde sa používajú točivé stroje (motory). Jej dodávka do siete (deje sa bez Vášho vedomia/zásahu) je neželaný jav a pokutuje sa. Na jej minimalizáciu sa špecializované firmy, ktoré montujú zariadenia na minimalizáciu resp. úplne odstránenie tohto javu.


V poslednom článku tohto seriálu si zosumarizujeme náklady za elektrinu a vysvetlíme si ako Vám môže fotovoltaika ušetriť náklady vo firme.

Pripravujeme
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page